godlo polski  

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "JAGODA"

 

zabawa 11 20140812 1944459221 przedszkolaki 1 20140812 1584003462 wnetrza 8 20140812 1559522660

VII PROCEDURA dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola

1. W przypadku organizowania zabaw w ogrodzie nauczyciel:

 1. wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,

 2. przestrzega wymogu, aby zabawy organizowane były zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie umieszczonym na terenie ogrodu,

 3. nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem

 4. do ogrodu i przed powrotem do sali.

 5. nauczyciel nie prowadzi innych czynności przebywając z dziećmi w ogrodzie (uzupełnianie dokumentacji, rozmowy z kadrą lub rodzicami),

 6. nauczyciel lub jego pomoc znajduje się w miejscu umożliwiającym obserwowanie wszystkich dzieci będących w ogrodzie,

 7. w wyjątkowym przypadku kiedy musi opuścić ogród opiekę przekazuje innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.

2. W przypadku organizowania wycieczki:

2.1. dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:

   1. ustalić czy zebrane są pisemne zgody od rodziców na udział dzieci w wycieczkach organizowanych przez przedszkole,

   2. sporządzić program, regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej na 3 dni przed planowaną wycieczką,

   3. zapoznać opiekunów oraz rodziców z programem i regulaminem wycieczki,

   4. powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,

   5. dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

   6. zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w kamizelki odblaskowe,

   7. czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki, w razie potrzeby dyscyplinować uczestników,

   8. w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną odpowiedzialność za podjęte działania

   9. bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych,

   10. nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

2.2. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:

    1. znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,

    2. stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,

    3. dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,

    4. przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy,

    5. zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,

    6. przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

    7. zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.

   3. W przypadku wyjścia na spacer:

   a) nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia i powrotu z grupą w zeszycie wyjść,

   b) zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe,

   c) zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci w grupie 3-4 latków i na najwyżej 25 dzieci w grupie 5-6 latków.

   d) idzie zawsze od strony ulicy,

   e) dostosowuje trasę do możliwości dzieci,

   f) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

Opieka i zabawa na najwyższym poziomie!

facebook