godlo polski  

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "JAGODA"

 

zabawa 11 20140812 1944459221 przedszkolaki 1 20140812 1584003462 wnetrza 8 20140812 1559522660

II PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

  1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.

  2. Nauczyciel zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.

  3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.

  4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

  5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

  6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.

  7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

 

Opieka i zabawa na najwyższym poziomie!

facebook