godlo polski  

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "JAGODA"

 

zabawa 11 20140812 1944459221 przedszkolaki 1 20140812 1584003462 wnetrza 8 20140812 1559522660

I PROCEDURA dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice.

 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali.

 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

 4. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

 5. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.

 6. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

 7. Po zauważeniu poważnych objawów chorobowych u dziecka nauczyciel niezwłocznie zawiadamia rodziców i zobowiązuje ich do szybszego odebrania dziecka z przedszkola.

 8. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez oboje rodziców. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób i numerem dowodu osobistego odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice składają osobiście u nauczyciela grupy.

 9. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.

 10. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

 11. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

 12. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.

 13. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, wyjątek. Pkt.14.

 14. W szczególnie trudnej, uzasadnionej sytuacji dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło lat 13. Podstawą do wydania wychowanka jest upoważnienie podpisane przez rodzica.

Opieka i zabawa na najwyższym poziomie!

facebook